Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

R355

R355
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI & SS Lốp bố Type
12.00 R20 154/150G 18 TT
12.00 R24 156G 20 TT